Všeobecné obchodné podmienky- GASTRO-GALAXI, s.r.o.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim GASTRO-GALAXI, s.r.o. a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.


Objednávka

GASTRO-GALAXI, s.r.o. (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia- faxom, elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 2 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Objednávanie tovaru prostredníctvom služby e-shop

Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Vaša história objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Platobné podmienky:

Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho.

Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Spôsob platby pri nákupe tovaru prostredníctvom služby e-shop

1. dobierka

2. prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)

3. hotovosť priamo v sídle našej spoločnosti

..

Dodacie podmienky:

Tovar je možné odobrať osobne v sídle predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom. Osobný odber je možný ihneď po uhradení faktúry. Dodací termín tovaru, ktorý je v sklade, je 5 pracovných dní. Dodací termín tovaru, ktorý nie je v sklade, je 3-6 týždňov. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Predávajúci neručí za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci.

Spôsob dodania tovaru

Tovar zasielame prepravcom do hmotnosti balíka 30kg, pri väčších zásielkach za príplatok. Pretože sme zároveň klasickou maloobchodnou prevádzkou, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajní pri zachovaní ceny z elektronického obchodu. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maily o expedícii, kontaktujte nás prosím.. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame poplatky za doručenie. Cena za doručenie bude dohodnutá so zákazníkom individuálne s ohľadom na jeho špecifické potreby.


GASTRO-GALAXI, s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!


GASTRO-GALAXI, s.r.o. ručí zákazníkovi za:

1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Záručné a reklamačné podmienky:

Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tcih mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.1. Záručné opravy

Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, prípadne iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.

Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné

Predložiť originál faktúry, ktorou bol tovar nadobudnutý. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na

Závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonávanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným spotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.


 

gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll