Reklamačný poriadokReklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predajnou sieťou GASTRO-GALAXI, s.r.o.

Súhlas s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

I. Všeobecné podmienky reklamácie

1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť v prevádzke spoločnosti siete GASTRO-GALAXI, s.r.o., ktorá mu tovar dodala.Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom GASTRO-GALAXI, s.r.o. prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady ak nie je dohodnuté inak.

Kupujúci je povinný uviesť:

 • Typ a označenie tovaru (je uvedené na faktúre alebo priamo na tovare).
 • Popis závady
 • Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópiu faktúry alebo bloku z registračnej pokladne).

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezarátava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

II. Reklamácia, uplatnená v záručnej dobe

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá slúži aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode gastrogalaxi.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti GASTRO-GALAXI, s.r.o. alebo ňou poverenej osoby.

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.2. Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre alebo v záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené. Pri poruche výrobku kontaktujte predajcu. Výrobok bude bezplatne opravený po predložení faktúry potvrdenej predajcom spolu s kompletným vadným výrobkom. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.
Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je predávaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.


Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky .
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

Právo na výmenu výrobku (prípadne vrátenie kúpnej ceny) vzniká, pokiaľ podľa písomného vyjadrenia autorizovanej opravy ide o vadu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (viď. ustanovenia občianskeho zákonníka).

Všetky zariadenia Vám radi opravíme, avšak v prípade nedodržania pokynov užívateľského manuálu bude oprava vyúčtovaná.

III. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.v Prešove 01.07.2014 GASTRO-GALAXI, s.r.o.

gastrogalaxi.sk | © Comein.sk s.r.o. - Informačný systém Ccontroll